Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Strona główna > Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez ABITA DEVELOPER sp. z o. o.

Informacja zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO:
 1. Administratorem danych osobowych jest ABITA DEVELOPER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile, ulica Drygasa 29, kod pocztowy 64-920, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000900742, o kapitale zakładowym 38.000 zł, posiadającą NIP: 7642662887, REGON: 302032360. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod powyższym adresem lub pod adresem poczty elektronicznej info@abitadeveloper.pl; telefonicznie pod numerem 662 231 100.
 2. Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, a także – o ile dotyczy: firmę, NIP), które otrzymaliśmy od Państwa, przetwarzać możemy na podstawie i w celach:
  • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku ich przetwarzania na tej podstawie, w tym w szczególności w odniesieniu do numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej – w celu wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną (e-maili, sms-ów, mms-ów reklamowych), wykonywania połączeń telefonicznych celem przedstawienia oferty Administratora lub podmiotu trzeciego;
  • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zawarcia umowy i jej wykonania;
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym realizacji rozliczeń księgowych i podatkowych;
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, takich jak:
   • realizacja wewnętrznych celów administracyjnych w ramach grupy przedsiębiorstw;
   • ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przez roszczeniami;
   • prowadzenie statystyk lub analizowanie danych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje zawarcie i wykonanie powyższej umowy. Jest też niezbędne do podjęcia czynności przed zawarciem umowy oraz w pewnym zakresie wymagane na podstawie przepisów prawa. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia lub wykonania umowy lub też brakiem realizacji niektórych obowiązków lub uprawnień stron umowy. Niepodanie danych kontaktowych (numeru telefonu, adres e-mail) może uniemożliwić daną formę kontaktu.
 4. Nie podejmujemy wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy profilowania. Dane osobowe pozyskane przez Administratora w związku z realizacją umowy nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO ani organizacji międzynarodowych.
 5. Administrator danych osobowych zastrzega, iż może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych, których danymi administruje, innym podmiotom. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, w tym organy administracji państw członkowskich UE oraz państw spoza UE,
  2. Instytucje Wdrażające, Zarządzające i Pośredniczące w przypadku projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocy zagranicznej;
  3. inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
   • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
   • podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne
   • podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
   • inne podmioty współpracujące z nami przy realizacji poszczególnych projektów, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.
  4. podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
   • podmioty z Grupy ASTA (tj. ABITA DEVELOPER sp. z o. o. z siedzibą w Pile oraz spółki zależne lub spółki powiązane), które są upoważnione do korzystania z systemu informatycznego,

  Przed wyrażeniem poniższych zgód zapoznaj się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych